M.Sc. 1992-1994 Batch

 1. Afshan
 2. Anita Sharma
 3. Anju Singh
 4. Asim Khan
 5. Aslam Sher Khan
 6. Jamal Akhtar Khan (jamal@jamia.net)
 7. Krishnendu Dasgupta
 8. Prithipal Singh (prithipal@vsnl.net)
 9. Rita Sinha (sinharita@yahoo.com)
 10. Romy Gupta
 11. Rashid Akhtar (r_akhter@yahoo.com)
 12. S. Kishorejit Singh
 13. Usha Kudva (ushakudva@yahoo.com)
 14. Vikrant Manchanda