M.Sc. 1993-1995 Batch

 1. Abhijit Sarkar (asarkar@callan.phy.uic.edu)
 2. Dhirendra
 3. Dinesh Singh Rawat
 4. Fatima Kazmi
 5. Komal Singh
 6. Pravabati Chingangbam (prava@mri.ernet.in)
 7. Sameet
 8. Sanjay
 9. Sapna
 10. Sarmadiyah Shafi
 11. Shrabani Sinha (shrabani@phy.anl.gov)
 12. Zakia
 13. Ziauddin