M.Sc. 1997-1999 Batch

 1. Arvind Tiwari (tiwariarvind@hotmail.com)
 2. Abdul Manazir
 3. Dinesh Kumar
 4. Elangbam J. Singh
 5. Gaurav Garg
 6. Gufran Ahmad
 7. Homdutt Sharma
 8. Madhusudan (madhu24@hotmail.com)
 9. Laxmi Rani
 10. Rajesh Tripathi
 11. Rakesh Joshi
 12. Ramakar Jha
 13. Sonia (sonia@jamia.net)
 14. Sanjeev Kumar
 15. Satya Pal