M.Sc. 1998-2000 Batch

 1. Alim Khan (alim_khan@123india.com)
 2. Anjali Rajput (anjalirajput@hotmail.com)
 3. Haidar Abbas
 4. N. Kadambini
 5. K. P. Singh
 6. Madanlal Dhaka
 7. Meenakshi Verma
 8. Meenu Solanki
 9. Neena
 10. Preeti Bharadwaj
 11. Rama Singh
 12. Saba Khan (afridi_21@yahoo.com)
 13. Sakshi Gupta (sakshigupta2@yahoo.co.in)
 14. Sangeeta
 15. Sanjeev Singh (sanjeevnarooka@yahoo.com)
 16. Seema Yadav
 17. B. S. Sharma
 18. Suraj Meetei
 19. Mohd. Saiful
 20. Wasim Javed