M.Sc. 2004-2006 Batch


(Standing left to right) Ramakrishna Khoirom, Gajraj Singh, Rakesh Dhama, Kamal Kumar Agastya, Mukesh Kumar, Ram Awadh Prasad, Mustaq Malik, Ravinder Kumar, Ahmad Shahab Faizi, Mohmmad Baqir, Zaheer Abbas, Naresh Varma, Anuj Saini, Niraj Kumar, Amit Sharma
(Sitting left to right) Sarungbam Denny, Divyendu Priyadarshi, Shahabuddin Shah, Manish Kumar, Rahul Kashyap, Shuvam Chakravarty, Yogesh Chandola, Shalini Yadav, Priti Singh, Aruna Chawla